?رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش:?

? آزمون ورودی پایه هفتم مدارس سمپاد برگزار نمی شود ومدارس مذکور با روش های جایگزین  مانند مصاحبه دانش آموزان را پذیرش می کنند.